سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پایگاه جهادی سوزمه قلعه- افغانستان 
مسئول فرهنگی پایگاه 
 
 
اجرائی